Vases

Square Vase 4''W x 5.5''H - $6.00

Square Vase 4''W x 9''H - $8.00

Square Vase 4''W x 20''H - $10.00

Bubble Ball 6'' - $2.50

Bubble Ball 8'' - $3.00

Cylinder Vase 4.5''H - $6.00

Cylinder Vase 3.5''W x 9''H - $5.00

Cylinder Vase 6''W x 10''H - $6.00

Cylinder Bud Vase 7'' - $1.50

Pilsner Vase 23'' - $15.50

Clarinet Vase 24'' - $19.95

Martini Vase 12'' - $12.00

Martini Vase 20'' - $15.00

Julep Cup 10oz - $3.50

Vase Placecard Holder - $2.00